Liga Ochrony Przyrody

Szkolne Koło Ligi Ochrony Przyrody 


Cele działalności:

I . Cel ogólny:
Kształtowanie postawy szacunku wobec przyrody, wrażliwości na jej problemy oraz odpowiedzialności za jej stan, ze szczególnym uwzględnieniem najbliższej okolicy.

II. Cele szczegółowe:
1. Propagowanie działalności ekologicznej w społeczności szkolnej oraz lokalnej.
2. Tworzenie postaw proekologicznych wśród młodzieży szkolnej.
3. Tworzenie poczucia odpowiedzialności za środowisko.
4. Propagowanie zdrowego stylu życia.
5. Pogłębianie wiedzy przyrodniczej.
6. Propagowanie literatury i czasopism przyrodniczych.
7. Rozwijanie umiejętności bezpośrednich obserwacji zjawisk i procesów przyrodniczych.

Szkolne Koło LOP skupia młodzież 1-3 klas Gimnazjum. Członkiem LOP może zostać każdy uczeń Gimnazjum, który nie pozostaje obojętny na sprawy ochrony środowiska. Każdy statutowy członek tej organizacji otrzymuje za symboliczną opłatą legitymację członkowską, z czego dochód jest przekazywany na rzecz ochrony przyrody w Polsce. Opiekunem Szkolnego Koła LOP jest p. Katarzyna Sowa.

Formy pracy:

 • Przygotowywanie gazetek ściennych, wystaw (plakatów LOP, rysunków uczniowskich), pogadanek, wygłaszanie referatów o tematyce ekologicznej. 
 • Organizowanie konkursów szkolnych o tematyce związanej z ochroną środowiska.
 • Opieka nad roślinami ozdobnymi w szkole, upiększanie szkoły.
 • Organizowanie wycieczek do najbliższego rezerwatu lub parku narodowego, muzeum przyrodniczego, zwiedzanie wystaw i ekspozycji przyrodniczych.
 • Patronowanie Akcji – Dzień Ziemi.
 • Popularyzacja czasopism naukowo-przyrodniczych wśród młodzieży.Samorząd w roku szkolnym 2016/17:
  Przewodniczący: Roksana Król
  Zastępcy: Natalia Job i Andrzej Ćwiklik
  Pomocnicy: Katarzyna Kloc i Paulina Sarkowicz