Historia szkoły

Historia Szkoły
 

Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika i Gimnazjum w Brzanie istnieje od 1971 roku. Jest placówką działającą w środowisku typowo wiejskim. Zdecydowana większość rodziców naszych uczniów utrzymuje się z pracy w gospodarstwie rolnym lub renty rolniczej. Niewielki procent rodziców pracuje zawodowo. Stąd też wynika fakt trudnej sytuacji materialnej większości rodzin naszych uczniów.

Szkoła posiada na dzień dzisiejszy dobre warunki lokalowe – 7 sal lekcyjnych, sala gimnastyczna o wymiarach 9 × 21 m z zapleczem socjalnym, kuchnia, mała szatnia oraz sala komputerowa z dostępem do internetu. Dysponujemy również boiskiem do piłki ręcznej i siatkowej. Dobre jest wyposażenie szkoły w sprzęt i pomoce dydaktyczne. Mankamentem jest na pewno brak pełnego wyposażenia sali gimnastycznej oraz pomieszczeń socjalnych tejże sali. Posiadam dużą satysfakcję, że warunki do nauki i pracy wspomniane wyżej udało się zrealizować po długim okresie starań i działania. Wspomniana sala została oddana do użytku po pięciu latach budowy w listopadzie 1998 r.

W ostatnim okresie w dziedzinie poprawy bazy szkoły, jej wyposażenia poczyniono znaczne postępy.

Zaliczyć do nich należy:
– zmianę systemu ogrzewania, z kotłowni węglowej na nowoczesną, w pełni zautomatyzowaną kotłownię gazową – styczeń 1999 r.
– zakup sprzętu, pomocy dydaktycznych, książek do biblioteki szkolnej na kwotę ponad 8 tys. zł (1999-2000)
– gruntowny remont i malowanie I piętra szkoły – istniejący stropodach zastąpiono dachem o konstrukcji drewnianej krytej blachą powlekaną
– remont kuchni szkolnej
– wyposażenie sali gimnastycznej w drabinki do ćwiczeń.
– wyposażenie sali komputerowej – na dzień dzisiejszy 10 stanowisk komputerowych z dostępem do internetu

Dobra baza, poczynione inwestycje czy remonty oraz wyposażenie placówki są na pewno w dużej mierze zasługą Rady Gminy, Zarządu i Wójta Gminy Bobowa, którzy starają się przez odpowiednie środki finansowe przyczyniać do wzbogacenia prowadzonych przez siebie szkół.

Duża jest rola również rodziców, którzy bardzo dobrze współpracują ze szkołą i starają się szkole, w miarę posiadanych możliwości, pomagać finansowo, ale przede wszystkim włączać się w prowadzone prace inwestycyjne i remontowe. Wszystkie wymienione działania przyczyniły się do unowocześnienia naszej placówki, urozmaicenia zajęć lekcyjnych, stworzenia bogatszej oferty zajęć pozalekcyjnych dla uczniów oraz podniosły prestiż szkoły w środowisku lokalnym.

Rada Gminy Bobowa, jako organ prowadzący szkołę, uchwałą Nr VII/37/99 z dnia 29 marca 1999 roku przekształciła Szkołę Podstawową im. Mikołaja Kopernika w Brzanie o strukturze organizacyjnej klas I-VIII w sześcioletnią Szkołę Podstawową o strukturze organizacyjnej klas I-VI z dniem 1 września 1999 r. Przekształcenie powyższe związane było z reformą systemu edukacji naszego państwa i zmianą strukturalną szkół.

W ostatnim okresie poczyniłem kroki w kierunku zwiększenia oferty edukacyjnej dla uczniów naszej szkoły – wprowadziłem nauczanie języka niemieckiego jako obowiązkowego dla klas IV-VI (od 1998 r.) i języka angielskiego jako dodatkowego dla klas V i VI .

Dzięki uruchomieniu pracowni komputerowej w naszej szkole w bieżącym roku szkolnym prowadzone są zajęcia z informatyki dla kl. IV – VI Szkoły Podstawowej i I – III Gimnazjum.

Nadto, uczniowie mają możliwość wykazania się swoimi zdolnościami i umiejętnościami w ramach Szkolnego Kółka Teatralnego, LOP, PCK czy też Uczniowskiego Klubu Sportowego. UKS ma także wielki wpływ na wzbogacenie bazy sportowej naszej szkoły. Dzięki jego działalności szkoła dysponuje 5 stołami do tenisa stołowego, kompletem do skoku wzwyż wraz z zeskokiem, sprzętem do LA czy snowboardu.

Dyrektor Szkoły
mgr Andrzej Skórski